تقویت حافظه کودکان بیش فعال

حافظه کودکان بیش فعال را اینگونه تقویت کنید. ✔تکلیف یا کار خواسته شده را به قطعات کوچک تر تقسیم کنید. ✔یک فهرست از کارهایی که باید انجام دهد، تهیه کنید. ✔چک لیستی برای انجام تکالیف طولانی مدت او تهیه کنید ادامه مطلب