نحوه برخورد با کودک بهانه گیر

مهم ترین دلایل بهانه گیری کودک و نحوه برخورد با کودک بهانه گیر

عوامل زیادی موجب بهانه گیری کودک می شوند که برخی از آن ها عبارتند از:

• خستگی

• گرسنگی

• ناکامی

• ترس یا اضطراب کودکان

• ناتوانی در بیان خواسته خود

• مقاومت در برابر تغییر (مانند ترک یک مکان)

• کسل شدن

• احساس عدم راحتی

• تحریک بیش از حد

• بیماری یا درد

• سر در گمی

• ناراحتی از پیروی از دستور شما

• نیاز خاصی داشتن